• Wat zoek je?

 • Warenkorb
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *Gravur wird jedem weiteren hinzugefügt Swopper
   Qty:  -   + 
  Keine Artikel im Warenkorb

  Die Angabe der USt-IdNr. ist eine zwingende Voraussetzung um Deinen Kauf in Deutschland als mögliche steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung zu behandeln.

Privacybeleid voor sollicitanten (m/v/d)

Het verheugt ons dat u bij Aeris GmbH wilt solliciteren. Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken in het kader van een sollicitatie en geven we verdere relevante informatie in deze context.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Aeris GmbH, Hans-Stießberger-Str. 2a, 85540 Haar, Duitsland (hierna te noemen "wij") is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") van de EU.

2. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming raadplegen over alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten onder de GDPR; u kunt contact met hem opnemen per e-mail op datenschutz@aeris.de. Of onze coördinator gegevensbescherming per telefoon op +49 (89) 900 506-0.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens over u ten behoeve van uw sollicitatie naar een arbeidsverhouding, voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding met ons. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 lid 1 in combinatie met § 8 zin 2 BDSG. Verder kunnen we persoonlijke gegevens over u verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verdediging van juridische claims die tegen ons zijn ingediend tijdens de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR; het gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld een bewijslast in procedures onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). Als er een arbeidsrelatie tussen jou en ons bestaat, kunnen we de persoonsgegevens die we al van je hebben ontvangen verwerken ten behoeve van de arbeidsrelatie in overeenstemming met artikel 26 (1) BDSG als dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsrelatie of voor de uitoefening of nakoming van de rechten en plichten van de belangenbehartiging van werknemers die voortvloeien uit een wet of een collectieve overeenkomst, een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst (cao).

4. Welke categorieën van persoonlijke gegevens verwerken we

Wij verwerken gegevens in verband met uw sollicitatie. Dit kunnen algemene persoonsgegevens zijn (zoals naam, adres en contactgegevens), informatie over uw beroepskwalificaties en opleiding of informatie over verdere beroepsopleiding of andere informatie die u ons verstrekt in verband met uw sollicitatie.

5. Is de overdracht naar een derde land bedoeld?

Een overdracht naar een derde land is niet de bedoeling.

6. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om een beslissing over uw sollicitatie te nemen. Als er geen arbeidsrelatie tussen u en ons tot stand komt, kunnen we ook gegevens blijven bewaren als dit noodzakelijk is voor de verdediging tegen mogelijke rechtsvorderingen. De sollicitatiedocumenten worden uiterlijk zes maanden na de kennisgeving van de afwijzende beslissing verwijderd, tenzij een langere opslag nodig is vanwege juridische geschillen.

7. Welke rechten heb je?

Als sollicitant bij ons hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming, afhankelijk van de individuele situatie, die u te allen tijde kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de gegevens in secties 1 en 2:

a. Informatie
U hebt het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt en om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en/of kopieën van deze gegevens. Dit omvat informatie over het doel van het gebruik, de gebruikte gegevenscategorie, de ontvangers en bevoegde personen en, indien mogelijk, de geplande duur van de gegevensopslag of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;

b. Rechtzetting, wissing of beperking van de verwerking
U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder andere door middel van een aanvullende verklaring.

c. Recht van bezwaar
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zullen deze persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

d. Recht op annulering
Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de hierboven vermelde gegevens.

e. Recht op annulering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging van ons te laten wissen en wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

- De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt
- Ze maken bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met punt 7.c hierboven en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking.
- De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
- Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaten waaronder wij vallen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is:
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn.
- voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

f. Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te eisen dat we de verwerking beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
- de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
- wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of
- u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van punt 7.c hierboven in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.

Wanneer de verwerking is beperkt in overeenstemming met dit punt (e), worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Als u een beperking op de verwerking heeft verkregen, zullen wij u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

g. Recht van beroep
Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

8. Noodzaak van het verstrekken van persoonlijke gegevens

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht, noch bent u verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter noodzakelijk voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met ons. Dit betekent dat als u ons bij uw sollicitatie geen persoonsgegevens verstrekt, wij geen arbeidsverhouding met u aangaan.

Willst du deinen Aeris Swopper personalisieren?

Du hast deinen Lieblings-Swopper konfiguriert? Dann kannst du nun mit der Personalisierung beginnen. Und so geht’s: Trage deinen Wunschtext einfach in das Feld ein – Fertig.

( max. 20 Zeichen )

 • Bitte beachte, dass personalisierte Produkte von Umtausch, Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen sind.
 • Die Lieferzeit verlängert sich um bis zu 10 Tage.
Ich stimme den AGB's zu
Nein, danke