Skip navigation

Privacyverklaring

 

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Het verzamelen van gegevens op deze website vindt plaats door de websiteexploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze ons meedeelt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij uw bezoek aan de website door onze IT systemen geregistreerd. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (bijv.internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd opgeroepen). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u op onze website komt.

Warvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te garanderen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens. U heeft bovendien het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hierover en over andere vragen over het onderwerp gegevensbeschermking kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum ziet. Verder heeft u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derde leveranciers

Als u onze website bezoekt kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogeheten analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan dus niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of hem voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

 

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming alsmede deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Daarin wordt tevens uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij maken u erop attent dat het overdragen van gegevens op internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a, 3. OG
D-85540 Haar
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 89 - 900506 - 0
E-mail: datenschutz@aeris.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk U kunt een eenmaal verleende toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit bij kwesties m.b.t. de wetgeving inzake gegevensbescherming is de Landesdatenschutzbeauftragte (gegevensbeveiliger) van de deelstaat waar onze onderneming is gezeteld. Een lijst van gegevensbeveiligers alsmede hun contactgegevens vindt u onder deze link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gebruikelijk machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt de gegevens direct aan een andere verantwoordelijke door te geven, zal dit alleen gebeuren als het technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-codering

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van “http://” op “https://” overgaat en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkeren, wissen

U hebt binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking alsmede eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen met betrekking tot het onderwerp persoonsgerelateerde gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum ziet.

Bezwaar tegen reclame via e-mail

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken ten dele zogeheten cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies hebben ten doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en door uw browser opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogeheten "session cookies". Zij worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij deactiviering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten op te slaan. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Daarbij gaat het om:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de servervraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, voor de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt een eenmaal verleende toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de processen van gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden behalve uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar werd aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, uw gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaren leveren. Aangezien wij commentaren op onze site niet controleren voordat deze geactiveerd worden, hebben wij deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische inbreuken zoals beledigingen of propaganda.

Commentaren abonneren

Als gebruiker van de pagina kunt u na aanmelding commentaren abonneren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u eigenaar van het vermelde e-mailadres bent. U kunt die functie te allen tijde via een link in de infomails afbestellen. De gegevens die u bij het abonneren van commentaren hebt ingevoerd, worden in dit geval gewist; als u deze gegevens voor andere doeleinden en elders (bijv. nieuwsbriefabonnement) aan ons hebt doorgegeven, blijven zij echter bij ons.

Opslagduur van de commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens (b.v. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de becommentarieerde inhoud volledig is geschrapt of de commentaren om wettelijke redenen (b.v. beledigende commentaren) moeten worden geschrapt.

Wettelijke basis

De commentaren worden op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a AVG) opgeslagen. U kunt een door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonde processen van gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics cookies gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en Google deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te installeren die u onder de volgende link kunt downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een contract gesloten voor het verwerken van de in opdracht gegeven gegevens en hebben de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden aangemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet tot een bepaalde persoon worden herleid. U kunt deze functie te allen tijde vanuit de advertentie-instellingen van uw Google-account uitschakelen of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics geheel verbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing gecreëerde reclamedoelgroepen aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick gekloppeld worden. Op die manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die  afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-bladergeschiedenis voor dat doel aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen op elk apparaat worden afgeleverd waarop u zich met uw Google-account aanmeldt.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics geauthenticeerde gebruikers-ID's van Google die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om apparaatoverschrijdende reclame te definiëren en aan te maken.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account via deze link uit te schakelen. https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6, lid 1, sub a AVG). Voor gegevensverzamelingen die niet met uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een belang heeft bij anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Facebook

Wij zijn eigenaar van de website https://www.facebook.com/aerisGmbH/  
Wij willen u informeren dat wanneer u de aeris-Facebook pagina bezoekt, Facebook informatie van u verzamelt, opgeslagen en verder verwerkt.
Dit gebeurt wanneer u zowel bent aangemeld of afgemeld op Facebook met uw persoonlijke account.
Dit gebruik van gegevens door Facebook kan niet worden beïnvloed door ons als siteoperators.
Delen van de verzamelde gegevens van Facebook, worden aan ons als siteoperators geanonimiseerd verstrekt.
Het concrete en huidige privacy beleid van Facebook kunt u raadplegen op https://www.Facebook.com/about/privacy/. 
Hier kunt u vinden welke gegevens worden verzameld en verder verwerkt worden door Facebook.

Gebruik van een andere Facebook-componenten

We gebruiken provider onderdelen van Facebook.com op onze pagina. Facebook is een bedrijf van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.

Bij ieder afzonderlijk bezoek aan onze website, die met een dergelijk onderdeel is uitgerust, zorgt dit onderdeel ervoor dat de browser welke u gebruikt, automatisch dit component van Facebook wordt gedownload. Door dit proces wordt Facebook in kennis gebracht, welke specifieke pagina van onze website nu bezocht is.

Als u naar onze pagina gaat en ondertussen bent aangemeld bij Facebook, herkent deze de door het component verzamelde informatie over welke specifieke pagina u bezoekt. Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke account op Facebook.
Klikt u bijvoorbeeld op de "Like" knop of u plaatst passende opmerkingen, wordt deze informatie aan uw persoonlijke account op Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie dat u onze site hebt bezocht,
verder aan Facebook verstrekt.
Dit gebeurt ongeacht of u op het onderdeel aanklikt. Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website via Facebook wilt voorkomen, moet u eerst uitloggen op Facebook voordat u onze site bezoekt. Het privacy beleid van Facebook is er op gericht u verdere informatie te geven en in het bijzonder aan het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, aan uw relevante rechten, evenals aan de instelopties voor de bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

 

5. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google beheerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij krijgt de YouTube-server een mededeling welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dat kunt u voorkomen door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie over het behandelen van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google Web Fonts

Om lettertypen uniform weer te geven maakt deze site gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Op die manier weet Google dat via uw IP-adres toegang tot onze website is verkregen. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op  https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en makkelijk vinden van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie over het behandelen van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.